Інститут археології НАН України

Дослідження давньої кам’яної доби


 
Дослідження давньої кам’яної доби — найдавнішого періоду історії людства здійснює відділи археології кам’яного віку, археологічний музей та відділ археології Північно-Західного Причорномор’я. Основним змістом цих досліджень є відтворення на  основі вивчення палеолітичних, мезолітичних і неолітичних пам’яток процесу господарського та культурного розвитку первісного населення України і створення конкретно-історичних реконструкцій. 
Ці концептуальні засади, визначені ще лідером вітчизняного палеолітознавства академіком П.П.Єфіменком, були розвинуті цілою плеядою визначних українських археологів-первісників: С.М.Бібіков — фундатор палеоекономічного моделювання в археології, І.Г.Шовкопляс — автор унікальних реконструкцій пізньопалеолітичних жител з кісток мамонта, В.М.Даниленко і Д.Я.Телегін, котрим належить розробка загальної концепції етно-культурного складу мезолітичного та неолітичного населення України, Ю.Г.Колосов, з ім’ям якого пов’язане вивчення кримського палеоліту. Одним з найвизначніших відкриттів останнього століття в первісній археології є відкриття В.М.Гладіліним палелітичної стоянки Королеве у Закарпатті. Королеве стало школою палеолітознавства для наступних поколінь українських археологів: саме тут проходив процес формування школи В.М.Гладиліна (Л.В.Кулаковська, Ю.В.Кухарчук, В.І.Ткаченко, В.І.Усик та ін.). 
Значний внесок у вивчення доби кам’яного віку зробили М.Я.Рудинський, О.В.Добровольський, О.П.Черниш, В.Н.Станко, Л.Л.Залізняк, С.В.Смирнов, В.М.Непріна, М.І.Гладких. Іх дослідження значно розширили джерельну базу, що дало змогу на новому фактологічному рівні охарактеризувати господарство, побут, культуру і соціальний лад первісного суспільства, з’ясувати характер житлової забудови в палеоліті, виділити окремі археологічні культури та культурно-історичні області, простежити процес переходу людності України від привласнюючих до відтворюючих форм господарства. 
Нові дослідження відділу кам’яного віку охоплюють широкий спектр теоретичних і практично-реконструктивних тем, таких як пізнавальні можливості археології у створенні міждисциплінарної теорії антропогенезу і генезису трудової діяльності та засобів праці (С.В.Смирнов); вплив природного й соціального факторів на характер виробничої діяльності в палеоліті (В.М.Степанчук, О.О.Кротова); основні тенденції розвитку палеолітичних технологій, час їх виникнення та шляхи поширення на території України (Ю.В.Кухарчук, В.М.Степанчук). Проблема взаємодії пізньопалеолітичних культур півдня й півночі — оріньякських і граветських — вивчається у відділі цілим рядом фахівців (Л.Л.Залізняк, О.О.Кротова, Д.Ю.Нужний, В.Ю.Коен, О.О.Яневич), що дає можливість дослідити її в комплексі. Суттєвий вклад в удосконалення методики реконструкції етнокультурних процесів у кам’яну добу зробив провідний науковий співробітник відділу Л.Л.Залізняк, в кількох монографіях якого подається широка картина виробничої діяльності й побуту пізньопалеолітичних і мезолітичних мешканців України. Первісне мисливство вивчається на широкому археологічному матеріалі, з залученням етнографічних даних (Л.Л.Залізняк, О.О.Кротова). Проведені значні експериментальні дослідження з відтворення й застосування мисливської зброї мезолітичного населення (Д.Ю.Нужний). Під кутом зору схожості й відмін успішно досліджується художня творчість палеолітичних мисливців України й Західної Європи (Л.А.Яковлева). Зроблено висновок, що палеолітичне мистецтво України хоча й відзначалося специфічними композиційними прийомами та засобами реалізації але сповідувало одні й ті ж мистецькі ідеали. 
Однією з характерних сучасних тенденцій є все більш активне входження співробітників відділу у європейський науковий простір. Про це, окрім участі в численних міжнародних конференціях, красномовно свідчить, зокрема, той факт, що в останні роки значна частина віддільських наукових праць друкується у виданнях далекого зарубіжжя. Звичайним явищем стає співпраця у міжнародних дослідницьких програмах (Л.Л.Залізняк, Ю.Г.Колосов, В.М.Степанчук, Л.А.Яковлева, О.О.Яневич), наукове стажування за рубежем (В.Ю.Коен, Ю.В.Кухарчук). 


Інститут археології НАН України