Інститут археології
Institute of Archaeology homepage

Повернення / Back


Рудич Тетяна Олександрівна

Кандидат історичних наук, палеоантрополог

Rudich Tetyana Oleksandrivna

Ph.D., paleoanthropologist


1982 р. закінчила Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (історичний факультет, кафедра археології). Від 1986 р. працює в групі антропології/відділі біоархеології Інституту археології, з 2014 р. — старший науковий співробітник. 2006 р. захистила дисертацію «Населення черняхівської культури України за матеріалами антропології».

Займається переважно етнічною антропологією. Досліджує населення території України від римської доби до пізнього середньовіччя.

Т.О. Рудич опрацювала та ввела у науковий обіг матеріали низки могильників черняхівської культури. За антропологічним матеріалом обґрунтувала висновок про неоднорідність населення черняхівської культури та прослідила основні напрямки його генетичних зв’язків. До сфери її інтересів належить також поховальний обряд черняхівської культури (антропологічний аспект).

Т.О.Рудич ввела у науковий обіг матеріали могильників давньоруської доби з Галича, Возвягеля, Києва, Переяслава, Луки. Теребовлі.

Т.О. Рудич перша почала дослідження та публікацію масового матеріалу з пізньосередньовічних пам’яток материкової України (Чигирин, Суботів, Вишгород, Меджибіж). Особливий інтерес дослідниця має до проблеми формування антропологічного типу українців.

Автор понад 76 праць, зокрема 1 монографії.

Основні праці:
Население черняховской культуры Среднего Поднепровья по материалам антропологии // Stratum Plus. — 2000. — №4.;
Антропологічний склад населення Північних районів України 10–13 ст. (правий берег Дніпра) // Vita antiqua. — 2003. — № 5/6;
Антропологічний склад населення черняхівської культури Західної України // Археологія. — 2004. — №3; Население черняховской культуры Украины по материалам антропологи // Вестник антропологии. — М., 2006. — 14;
Центральноевропейское влияние в погребальном обряде черняховской культуры // Ostrogothikca. Археология Центральной и Восточной Европы позднеримского времени и Эпохи Великого переселения народов;
Роль населення черняхівської культури у формуванні антропологічного складу слов’янської людності України кінця 1 — початку 2 тис. н.е. // Археологія. — 2007. — №3;
До питання про антропологічний склад населення Лівобережної України давньоруської доби // Наук. зап. з української історії. — Переяслав-Хмельницький, 2008. — Вип.20;
Населення Правобережжя Середнього Подніпров’я давньоруської доби за матеріалами антропології// Археологія. — 2011. — №1;
Антропологічний склад населення Центральної України козацької доби // Історична антропологія та біоархеологія України. — 2014. — Вип.1;
Населення Середнього Подніпров’я І–ІІ тис. за матеріалами антропології. — К., 2014.

04210, Київ, вул.Героїв Сталінграда, 12
Інститут Археології НАН України

e-mail: rudich@iananu.org.ua

04210, Kyiv, av. Geroiv Stalingrada, 12, Institute of Archaeology National Ukrainian Academy of Sciences

e-mail: rudich@iananu.org.ua

Повернення / Back